The project: „Young people from Bulgaria and Macedonia together for tourism as health prevention“

On 16,08,2019. start developing a project: Youth from Bulgaria and Macedonia on Tourism as Health Prevention,

Partners Health Prevention Foundation – a leading group in Bulgaria and the Divorce Center of the Tretiot-Northeastern Mountain Region, Northern Macedonia

Specific objective: To promote cooperation between regional actors in the field of sustainable tourism

Deadline: 15 months
This project is aimed at marketing health, wellness and sports tourism in the region and in the cities of Blagoevgrad and Kriva Palanka among the young people. This project will ensure that children and children with disabilities use different installations for health, wellness and sports activities. This will be achieved through several activities.
Namely, we will first conduct a survey of existing tourist sites and create prerequisites for promoting the opportunities for tourist exchange between young people from Blagoevgrad and Kriva Palanka. This will be achieved by researching, categorizing and evaluating the available tourism resources, which will help stakeholders to better understand the potential of the sites, to attract visitors, which will also help regional actors create attractive programs and routes for tourists in the future. In order to promote health and tourism at the same time, we will open the creation of a health and tourism networking center for children and children with disabilities.
The center is equipped with certain medical equipment that will be used for health and tourist purposes for children from schools on both sides of the border. Trainings and reviews will be held to improve the health of young people and at the same time promote tourism among young people from the cross-border region. In addition, we will build outdoor golf and fitness courses and kids’ competitions, which will become an annual practice for cooperation between partners. Finally, children and children with disabilities will work for 5 days in health and tourism seminars on PP1 and PP2. This activity will include the preparation of a health tourism product by the young participants in the events. The product will be publicized as well as project results.

Target group – The young population of Kriva Palanka, the young population of Blagoevgrad and the population of both cities – 13,000.

Direct beneficiaries – Children aged 7-19, Macedonia and Bulgaria – 200. Final beneficiaries – The young population of Kriva Palanka and the young population of Blagoevgrad from both cities – 100,000.
For more information GSM: 0897/540463

63

Association „Nervous Muscular Diseases“

We, the Health Prevention Foundation, inform our patients that our partners from the Nervous Muscular Diseases Association have opened doors in the city of Blagoevgrad and offer the following services:

-Nugh Best Bed

-Computer Stimulator – Nugh Best Massager

price-1 BGN

town of Blagoevgrad, 23, Todor Aleksandrov Str., floor 3, Office 31

Work time

Monday-Friday

From 10am to 12pm

Contact Phone:

0878453629-Emma Marinova

Асоциация Нервно-мускулни заболявания.“

Ние Фондация „Профилактика за здраве“ уведомяваме нашите пациенти , че нашите партньори от асоциация „Нервно мускулни заболявания“ отвориха врати в град Благоевград и предлагат следните услуги:

-Масажно легло Nugh Best

-Топлинен стимулатор – Масажор за ходила Nugh Best

цена-1 лв.

гр. Бл-град,   ул. „Тодор Александров“  номер 23 , ет 3 , Офис 31

Работно време

Понеделник-Петък

От 10 ч. – 12 ч.

Телефон за връзка :

0878453629-Ема Маринова

Новини

Партньори  Фондация Профилактика за здраве водещ партньор за България и Центар за развој на Третиот-Североисточен плански регион, за Северна Македония

Специфична цел: Насърчаване на сътрудничеството между регионалните участници в областта на устойчивия туризъм

Срок за изпълнение: 15 месеца

Този проект е насочен към маркетинг на здравен, уелнес и спортен туризъм в региона и в градовете Благоевград и Крива Паланка сред младежите. Този проект ще осигури на децата и децата с увреждания да използват различни инсталации за здравни, уелнес и спортни дейности. Това ще бъде постигнато чрез няколко дейности. А именно, първо ще проведем проучване на съществуващите туристически обекти и ще създадем предпоставки за популяризиране на възможностите за туристически обмен между младите хора от Благоевград и Крива Паланка. Това ще бъде постигнато чрез проучване, категоризиране и оценка на наличните ресурси на туризма, които ще помогнат на заинтересованите страни да разберат по-добре потенциала на обектите, за да привлекат посетители, което също ще помогне на регионалните участници да създадат атрактивни програми и маршрути за туристите в бъдеще. За да насърчаваме здравето и туризма едновременно, ще отворим създаването на здравен и туристически мрежов център, в който ще бъдат обучени децата и децата с увреждания. Центърът е оборудван с определена медицинска апаратура, която ще се използва за здравни и туристически цели за деца от училища от двете страни на границата. Ще се проведат обучения и прегледи за подобряване на здравето на младите и едновременно с  това ще се насърчи туризма сред младите хора от трансграничния регион. Освен това ще изградим открити игрища за голф и фитнес и ще се проведат детски състезания, които ще станат ежегодна практика за сътрудничество между партньорите. И накрая, децата и децата с увреждания ще работят в продължение на 5 дни в семинари в областта на здравеопазването и туризма при PP1 и PP2. Тази дейност ще включва подготовка на продукт за здравен туризъм от младите участници в събитията. Продуктът ще бъде популяризиран публично, както и резултатите от проекта.

Целева група – Младото население на Крива Паланка, младото население на Благоевград и населението на двата града – 13 000 бр.

Преки бенефициенти  – Деца на възраст 7-19 г., Македония и България – 200 бр.

Крайни бенефициенти  – Младото население на Крива паланка и младото население на Благоевград от двата града – 100 000 бр.

За повече информация GSM: 00359897540463

На 16,08,2019г. започна изпълнението на Проекта: Младежите от България и Македония заедно за туризма като здравна превенция.

Днес 17,04,2020 екипа на Фондация „Профилактика за здраве “ получи свoeто признание за партньорството с Фонадция „Humanity First“serving mankind „. За което и Благодарим!