За нас About us

  Фондация Профилактика за здраве„ набира средства, чрез благотворителни кампании за профилактика, рехабилитация и възстановяване от редица заболявания на нуждаещи се деца и младежи. 
Работи за  социализация, интеграция и професионална реализация на деца и младежи в неравностойно положение. 

    През последните години се наблюдава бум сред хората прекарали тежки инсултиинфаркти и други подобни заболявания като множествена склерозаДЦПдетски паралич и операции. Всички те водят
 до много тежки последствия както за болният, така и за неговото  семейство.  Възстановителният период е много дълъг и мъчителен.

    Много важно условие за пълното възстановяване на болният е не само проведеното лечение, но и последвалата рехабилитация.  Занемаряването на  рехабилитацията и  кинезитерапевтична  дейност във всички области на медицината има пагубен характер за пациентите.

Организираните дарителски кампании  с помощта на нашите  партньори  целят набиране на средства за нуждаещи се деца – наши пациенти – от ежедневна  кинезитерапия и рехабилитация.  За да могат да се възстановят пълноценно, да се интегрират в обществото, да имат нормален начин на живот, изпълнен с усмивки!

    БЛАГОДАРИМ на всички за проявената съпричастност!

The „Health Prevention“ Foundation raises funds through charity campaigns for prevention, rehabilitation and recovery from a number of diseases of needy children and youth.  It works for the socialization, integration and professional realization of disadvantaged children and youth.      In recent years, there has been a boom in people who have had severe strokes, heart attacks and other similar diseases such as multiple sclerosis, cerebral palsy, polio and surgeries. All of them lead to very serious consequences for both the patient and his family.  The recovery period is very long and painful. A very important condition for the complete recovery of the patient is not only the treatment, but also the subsequent rehabilitation.  Neglecting rehabilitation and kinesitherapeutic activity in all areas of medicine is detrimental to patients. Organized donation campaigns with the help of our partners aim to raise funds for needy children – our patients – from daily kinesitherapy and rehabilitation.  So that they can fully recover, integrate into society, have a normal lifestyle, full of smiles!

THANK YOU everyone for your sympathy!